Drobečková navigace

Úvod > Hudební obor > Studijní zaměření > Hra na příčnou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Charakteristika předmětu:

Žák studiem obou stupňů si osvojuje na určité úrovni veškeré dovednosti a schopnosti potřebné pro hru, rozvíjí technické a výrazové schopnosti, které pak může využívat při hře sólové, komorní, souborové i orchestrální. Důležité také je osvojení si zásad systematické práce s hudebním nástrojem, výchova k samostatnému řešení uměleckých úkolů, výchova k žákově osobní iniciativě ve volbě a rozsahu probíraného učiva, poznávání české i světové tvorby, rozlišování dobových i osobních stylových znaků hudebního díla.

V neposlední řadě je velmi podstatná výchova ke společenskému a veřejnému vystupování. Žáci zároveň získávají základní předpoklady pro možné následné studium na středních uměleckých školách typu konzervatoře či hudebních gymnázií, na středních pedagogických školách nebo pedagogických fakultách. Mohou se také uplatňovat v orchestrech jako profesionální hudebníci nebo v nejrůznějších souborech a hudebních seskupeních jako vzdělaní aktivní hudební amatéři. Během studia je žákům umožněno prezentovat nastudované skladby na veřejnosti – formou třídních koncertů, školních besídek a koncertů, na přehlídkách Základních uměleckých škol, popř. na celostátních a mezinárodních soutěžích a festivalech.

Nejpozději od 4. ročníku jsou k dispozici také povinně volitelné předměty, jenž plní funkci komorní hry.

Komorní hra je důležitou součástí studia hry na příčnou flétnu. Napomáhá a prohlubuje rozvoj rytmického cítění, techniky, výrazu a souhry. Rozvíjí individuální dovednosti žáka ve hře duet případně trií či jiných hudebních seskupeních. Získané dovednosti lze využít k sólové hře za doprovodu jiného nástroje, nebo k souhře s jinými nástroji. Komorní hra zároveň přispívá k zatraktivnění samotného nástroje.

Povinně volitelné předměty: Soubor zobcových fléten, Skupina MIX, Sborový zpěv

Vyučující:

Ing. Kamila Kramná, DiS.