Drobečková navigace

Úvod > Naše škola > Charakteristika školy, vize

Charakteristika školy, vize

Základní umělecká škola v Městě Albrechticích je od 1. 1. 1995 příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Zahájením školního roku 1991/1992 byla uznána za samostatnou ZUŠ. Kromě hlavní budovy v Městě Albrechticích má ZUŠ pět dalších míst poskytovaného vzdělávání (Osoblaha, Jindřichov, Holčovice a v současné době neotevřeny pobočky v Třemešné a Slezských Rudolticích, z důvodu nízkého počtu žáků z těchto obcí a ne zcela vyhovujících prostor k výuce uměleckých předmětů v ZŠ). Kapacita školy je 300 žáků, v posledních letech se průměr navštěvujících žáků pohybuje kolem 180 - 190. Ve škole působí 13 pedagogických pracovníků, většina na částečný úvazek. Jejich průměrný věk je cca 35 let. Ve škole také pracují tři nepedagogičtí zaměstnanci.

ZUŠ Albrechtice

Škola nabízí v současnosti výuku tří uměleckých oborů, tj. hudební, výtvarný a  od školního roku 2018/2019 NOVĚ také literárně dramatický. Z důvodu nízkého zájmu a také z kapacitních důvodů není v současnosti taneční obor otevřen. Škola se profiluje svou vstřícnou a rodinnou atmosférou a zejména individuálním přístupem k jednotlivci. Důkazem jsou často přátelské vztahy s rodiči žáků, kteří ne zřídka jsou také bývalými absolventy. Ve spolupráci s nimi, jsme ve formě další příležitosti založili Spolek rodičů a přátel ZUŠ. Prioritou však zůstává a nadále zůstane, utvářet a formovat kulturně vzdělanou osobnost vedenou k vlastní seberealizaci, tvůrčím projevům, rozvoji emocionální stránky, pocitům štěstí, radosti a posilování sebevědomí. Nadále realizujeme projekty na základě mezioborové spolupráce, jež patří k pilířům školního vzdělávacího programu.

Od roku 2005 až do roku 2010 procházela budova ZUŠ v Městě Albrechticích rozsáhlejšími, ale i dílčími rekonstrukcemi a úpravami. Změnil se vzhled exteriéru a velice účelně také interiéru. Neustále podmínky na kmenové škole zlepšujeme a každoročně v období prázdnin úpravy a vylepšení realizujeme, včetně modernizace dalšího vybavení určeného k výuce. Neopomíjíme také další místa poskytovaného vzdělávání, kde prostředí a vybavenost stále přibližujeme kýženým standardům pro dobrý pocit žáků a učitelů. Škola plnohodnotně splňuje kritéria k výchovně - vzdělávacímu procesu, jejímu určení a poslání a je v souladu se školním vzdělávacím programem a jeho potřebami. Nedostatky stále zaznamenáváme v místech odloučených pracovišť, kde výuka probíhá v kolektivních učebnách základních škol se svým typickým vybavením. Jen velmi těžko je možné si představit úpravy těchto prostor, pokud v dopoledních hodinách probíhá běžná kolektivní výuka. Přesto si velmi vážíme snahy a ochoty našich hostitelů vedoucí ke zlepšení podmínek.

Primární strategické cíle rozvoje školy

 • revize Školního vzdělávacího programu v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání
 • respektovat dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje
 • vytvářet, rozvíjet a upevňovat dobré vztahy s veřejností, zřizovatelem, partnery, ZŠ, MŠ, městským úřadem v Městě Albrechticích a s obecními úřady v obcích v celém rozsahu působnosti školy
 • být rovnocenným a respektovaným partnerem ve vzdělávací soustavě v rámci regionu
 • rozšiřovat nabídku vzdělávání o další studijní zaměření
 • otevřít Literárně dramatický obor ve školním roce 2018-2019
 • plně kvalifikovaný, dále se vzdělávající tým pedagogických pracovníků
 • budovat dobré jméno a image školy
 • pečovat o svěřený majetek v roli řádného hospodáře
 • vytvářet bezpečné, přátelské, pozitivní a tvůrčí prostředí pro žáky i učitele
 • cílit na vyrovnané hospodaření
 • týmová práce v rámci tvorby a naplňování strategických cílů rozvoje školy a jejich vizí

Dílčí strategické cíle a vize školy

 • aktivně vyhledávat zdroje mimorozpočtových finančních prostředků (dotační programy z fondů EU, grantové projekty, příhraniční spolupráce)
 • získání zahraničního partnera
 • rozvíjet spolupráci se stávajícími spřátelenými školami stejného typu
 • angažovat se do kulturního dění a povědomí ve městě a celém regionu, - být nositelem a garantem kulturního života v regionu
 • nabízet oblast poznání, vzdělávání a tvůrčí rozmanitosti spoluobčanům seniorského věku v rámci „Akademie pro seniory“ prostřednictvím SRPZUŠ (2019-2020) ve spolupráci s městem Město Albrechtice
 • aktivním způsobem zapojovat rodiče žáků do dění a činnosti ZUŠ za pomoci SRPZUŠ
 • zvyšovat kvalitu výuky v souladu s odborným vzděláním pedagogických pracovníků
 • podpora pedagogických pracovníků v rámci DVPP
 • zvyšovat kvalitu výuky v závislosti na technickém vybavení a jeho vývoji
 • rozvíjet PR Management